Vlaanderen open voor arbeidsmigranten

Vlaanderen dreigt te evolueren naar een knelpuntberoepeconomie. Het wordt ook moeilijker om arbeidsmigranten in de Europese Economische Ruimte te vinden gezien in vrijwel heel de EER het arbeidsaanbod krimpt. Samen met de vergrijzing betekent dit dat vanaf 2019 de Vlaamse beroepsbevolking kan afnemen. Om dit tegen te gaan zetten de Vlaamse sociale partners de bakens uit voor een meer open beleid rond economische migratie.  Een kortere afleveringstermijn van de arbeidsvergunning en een vlotte procedure voor gezinshereniging moeten Vlaanderen aantrekkelijker maken voor arbeidsimmigranten.

De Vlaamse sociale partners in de Adviescommissie voor Economische Migratie pleiten voor een verdere versoepeling van de toegang tot de arbeidsmarkt voor drie groepen.

Vlottere toegang voor werknemers en ondernemers

De sociale partners willen soepelere regels rond de arbeidskaart voor werknemers in knelpuntberoepen, ongeacht hun opleidingsniveau. Trek de termijn op naar vier jaar en geef werknemers de kans om van werkgever te veranderen zonder dat de werkgever daarvoor een nieuwe arbeidskaart dient aan te vragen. Vandaag is een arbeidskaart B maximaal één jaar geldig bij één bepaalde werkgever.

Ook vragen de sociale partners te onderzoeken hoe personen zonder wettig verblijf, werkzaam in de informele economie, kunnen overstappen naar formele tewerkstelling en een arbeidskaart kunnen bekomen.

Wanneer het al aanwezige arbeidspotentieel en de arbeidsmigratie vanuit andere EER-landen niet meer volstaan om bepaalde vacatures in te vullen, kunnen tijdelijke rekruteringsacties voor knelpuntberoepen buiten de EER op touw worden gezet. Daarbij moet het principe van ethische rekrutering gerespecteerd worden.

Een bredere interpretatie van economisch meerwaarde geeft ondernemers van buiten de EER vlotter toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt.

Warm welkom voor studenten

Trek studenten aan voor die studierichtingen waar de grootste nood aan afgestudeerden bestaat. Dit kan gebeuren met aantrekkelijke studiebeurzen. Het grote voordeel is dat de afgestudeerden een Vlaams diploma hebben. Het is belangrijk dat zij na het behalen van hun diploma hier ook effectief aan de slag kunnen. De sociale partners vragen daarom dat pas afgestudeerden een jaar de tijd krijgen om werk te vinden in hun sector. Omdat zij, net als Vlaamse afgestudeerden, een lagere beginwedde hebben, wordt best een lagere salarisdrempel voor pas afgestudeerde hooggeschoolde werknemers ingevoerd.

 

In de Adviescommissie voor Economische Migratie zetelen de sociale partners. Zij worden bijgestaan door vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, de VDAB en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie die een raadgevende stem hebben.  De Adviescommissie voor Economische Migratie volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van economische migratie en detecteert eventuele knelpunten zodat de immigratie van werknemers en zelfstandigen onder de beste omstandigheden kan verlopen. Op verzoek van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging verstrekt de commissie advies over de sociale, economische en administratieve problemen rond tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de zelfstandige beroepsactiviteit van vreemdelingen.

Contact