Advies SWA elektronisch platform buitenlandse tewerkstelling

advies op vraag
Jo Brouns
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende de creatie van een elektronisch platform inzake de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, de aanvraagprocedure voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen in het kader van de coördinatie van het beleid inzake de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers en zelfstandigen: principiële goedkeuring: Voorontwerp van decreet houdende instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord

De Vlaamse sociale partners zijn positief over de verdere uitwerking en uitbreiding van het bestaande samenwerkingsakkoord over het elektronisch platform Working in Belgium. Dit zogenaamde uniek loket verzekert sinds 2021 één digitaal indieningspunt voor alle aanvragen gecombineerde vergunning (werk en verblijf), onafhankelijk van de bevoegde regionale entiteit.

De sociale partners hebben ook een aantal aandachtspunten. Zo blijven ook bij de uitbreiding van het uniek loket tot de beroepskaarten ondernemingsloketten een dubbele en cruciale rol spelen, onder meer voor voorafgaand advies over het ondernemingsplan. Ook moeten de verzamelde gegevens maximaal zichtbaar worden gemaakt. Het gaat bv. over het aantal afgiftes, weigeringen, intrekkingen en de behandeltermijn. Tot slot vragen de sociale partners om in het uniek loket ook informatie over wonen en werken in België te voorzien, alsook de mogelijkheid om meldingen rond onregelmatigheden gelinkt aan de tewerkstelling te doen.

In het advies herhalen de sociale partners nogmaals hun visie op het uniek loket en doen een aantal aanbevelingen om kortere doorlooptijden en efficiënter procedures te verzekeren.