Economische migratie betreft de migratie met het oog op arbeid, studie of stage naar Vlaanderen van eenieder die geen burger van de Unie is en die geen persoon is die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer valt. Het Vlaamse Gewest is sedert de zesde staatshervorming bevoegd geworden voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, met uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in functie van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen en de vrijstellingen van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen (artikel 6, § 1, IX, 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming heeft meer specifiek de arbeidskaarten A en B geregionaliseerd, alsook de beroepskaarten voor zelfstandigen met inbegrip van de hiermee verbonden vrijstellingen. Dit betekent dat de gewesten bevoegd zijn voor de regelgeving, de toepassing, de controle, de handhaving en de adviesprocedure betreffende deze materies.